Algemene

voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Uitgaven WNE

per 18 november 2016

 

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) “Content”: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Producties worden gepubliceerd, dan wel die door een Gebruiker gedownload of geüpload (kunnen, indien mogelijk) worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn. Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “Productie” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte Content;

b) “Digitale Uitgaven: onder meer (mobiele) websites en mogelijke (mobiele) applicaties alsmede overige vormen van digitale publicaties;

c) “Gebruik”: het raadplegen van een Productie, het downloaden en uploaden van Content alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van een Productie door een Gebruiker;

d) “Gebruiker”: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Producties van WNE, bijvoorbeeld door deze te lezen, op te vragen, door (mogelijke)Gebruikerscontent te plaatsen of anderszins;

e) “Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan WNE aangeboden Content waaronder, maar niet beperkt tot, ingezonden brieven en foto’s en alle Content die door een Gebruiker digitaal ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van een of meer Producties;

f) “Gebruiksvoorwaarden”: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

g) “WNE”: What's Next Europe, alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden

h) “Productie(s)”: alle uitgaven van WNE, in printvorm, digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop WNE Content openbaar maakt.

 

Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van alle Producties van WNE, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Door het Gebruik van een Productie verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Producties, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij WNE en/of bij haar licentiegevers. Het (recht tot) Gebruik van een Productie impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.

 

WNE behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Producties voor. Het is derhalve - zonder de voorafgaande toestemming van WNE - niet toegestaan de Producties op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van WNE als bron maakt dat niet anders.

 

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Productie dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffende Productie. Contactgegevens vindt u in de Productie of op de website van WNE. Vermeld bij uw verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van Content zitten in de basis geen kosten verbonden, maar dit is onder voorbehoudt. Een redacteur kan in overleg met zijn leidinggevende een verzoek indienen tot facturering.

 

Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van WNE is hij aansprakelijk voor alle door WNE als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

 

(Her-)Gebruik van Digitale Uitgaven

Het is verboden om de beveiliging van Digitale Uitgaven of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

 

Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een Digitale Uitgave, via welk medium dan ook, is uitsluitend toegestaan door middel van een verwijzing (hyperlink), dan wel door gebruik te maken een door WNE aangeboden functionaliteit via de betreffende Digitale Uitgave (bijvoorbeeld een embed-code). Voor alle overige

vormen van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Digitale Uitgave is voorafgaande schriftelijke toestemming van WNE vereist.

 

Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan Digitale Uitgaven van WNE openbaar te maken en/of te verveelvoudigen binnen een andere (al dan niet visuele) context, via een andere URL, door gebruik te maken van iframes of anderszins te “framen”.

 

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Digitale Uitgave te verkrijgen (”scraping”) is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van WNE gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door WNE aangeboden functionaliteit, waaronder een API koppeling.

 

Disclaimer

WNE besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Producties. Niettemin geeft WNE geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert WNE dat de in de Producties vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Voorts is WNE niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Producties via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.

 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) in de Producties zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van WNE. WNE garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in haar Producties, noch staat zij garant voor door de aanbieder van deze producten of diensten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de Gebruiker aangeraden vóór gebruik van de via de Producties verkregen informatie zo nodig onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten.

 

WNE kan een redactionele, inhoudelijke, technische en/of andersoortige controle uitvoeren op Gebruikerscontent, maar doet dat niet in alle gevallen. De Gebruiker is zich er van bewust dat een Productie feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat WNE ter zake niet aansprakelijk is.

 

WNE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van haar Producties en de - al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Producties.

 

De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Producties. De Gebruiker is jegens WNE aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Producties dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart WNE voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

 

Gebruikerscontent

Ten aanzien van alle Gebruikerscontent gelden de volgende voorwaarden:

• Gebruikerscontent dient te voldoen aan de huisregels van de betreffende Productie;

• Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of WNE;

• Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;

• WNE behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;

• WNE behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde, anderszins in strijd is met de wet en/of indien zij tot melding van dergelijke Gebruikerscontent verplicht is;

• De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de door hem aangeboden Gebruikerscontent door andere Gebruikers;

• Door Gebruikerscontent aan te bieden verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is en/of alle benodigde toestemmingen heeft om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan WNE en overige Gebruikers;

• Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen verleent de Gebruiker:

o WNE een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar Producties, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;

o iedere andere Gebruiker een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via de betreffende Productie toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent, binnen de functionaliteit van een Digitale Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.

 

Ten aanzien van Gebruikerscontent in Digitale Uitgaven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

• De Gebruiker dient voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent met zijn account in te loggen dan wel een correct e-mail adres op te geven;

• Gebruikers jonger dan zestien jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent;

• Gebruikerscontent mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan WNE en/of andere Gebruikers;

• WNE heeft het recht om Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.

 

WNE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de publicatie van Gebruikerscontent en de Gebruiker vrijwaart WNE voor alle aanspraken van derden ter zake.

 

Wijzigingen

WNE behoudt zich het recht voor de inhoud van haar Producties en/of van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door de voortzetting van het Gebruik van de Producties, stemt de Gebruiker in met toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 

Rechtskeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 november 2016.

 

WHAT'S NEXT

EUROPE

Onze journalisten

Colofon

Over de website

Auteursrecht

Privacy

Algemene voorwaarden

SERVICE

EN CONTACT

Contactgegevens

Advertenties plaatsen

Veelgestelde vragen

SOCIAL

MEDIA

Facebook

Twitter

Instagram

ARTIKELEN

Dean van het Laar

Jasper Seidel

Stefano van Rossem

Ernestina Omuni-kwenzilike

Gijs Groeneveld

Coen Grutters

Eva Heijne

Kira van Oijen

Elger Brummelhuis